- ГИЕ (Горен Изолационен Екран) за рекултивация с геомембрани на депо за неопасни отпадъци в гр. Брезник -

Вложените от "Хидромат" материали за изпълнение на ГИЕ (Горен Изолационен Екран) са: 
- дренажен геокомпозит; 
- бентонитова хидроизолация; 
- геотекстили и др